Kontakt

Kontakt

CA Lucky Travel
Orlová 4
Zahradní 359
73514

okruzniplavby@gmail.com

www.namorni-plavby-eu.euTel: 605987731
Tel: 737009948

Plavby na lodi Costa Magica - Plavby Středomořím, Plavby Severní Evropou, Plavby Karibikem

Vzhledem ke smlouvě o prodeji zájezdu, včetně prodeje plaveb, se rozumí, že tato smlouva je nejenom upravena všeobecnými podmínkami stanovenými v tomto dokumentu, ale také všemi dalšími podmínkami, které jsou zahrnuty v prospektech, propagačních letácích, katalozích a dalších podkladech pořadatele, které pořadatel zákazníkovi poskytne.
Všeobecné podmínky zájezdů společnosti Costa Crociere S.p.A.

1. Příslušná pravidla a předpisy
1.1 Vzhledem ke smlouvě o prodeji zájezdu, včetně prodeje plaveb, se rozumí, že tato smlouva je nejenom upravena všeobecnými podmínkami stanovenými v tomto dokumentu, ale také všemi dalšími podmínkami, které jsou zahrnuty v prospektech, propagačních letácích, katalozích a dalších podkladech pořadatele, které pořadatel zákazníkovi poskytne.
1.2 Uvedená smlouva bude také podřízena jednotlivě příslušným státním opatřením vydaným v aplikaci nařízení č. 90/314/EEC Bruselské dohody ze dne 23.4.1970 (CCV) a/nebo státním a mezinárodním zákonům týkajících se jednotlivých poskytovaných služeb zahrnutých v zájezdu.
1.3 Jednotlivé body těchto všeobecných podmínek budou chápány jako nezávislé jedna na druhé; úplná nebo částečná neplatnost jednotlivého bodu nebo odstavce nebude způsobovat neplatnost ostatních bodů a odstavců, které jsou zahrnuty v uvedených všeobecných smluvních podmínkách.

2. Uzavření smlouvy
2.1 Rezervační požadavky musí být vyhotoveny na příslušném formuláři (pokud možno také v elektronické formě), jehož každá část musí být vyplněna a tento formulář musí být podepsán zákazníkem.
2.2 Tímto se rozumí, že zájezdy prodávané přes internet (online) jsou v plné platnosti zákona nabízeny k prodeji v Itálii, a že příslušné smlouvy jsou uzavírány v Itálii.
2.3 Přijetí rezervace podléhá dostupnosti míst, což znamená, že rezervace je dokončena následným uzavřením smlouvy až ve chvíli, kdy je potvrzena ze strany pořadatele (potvrzení může být provedeno online), a podléhá podmínce zaplacení zálohy zákazníkem, zmíněné v odstavci 3.1. Pokud nebude uhrazena záloha, rezervace bude zrušena.
2.4 Speciální nabídky, anebo v jakémkoliv případě ty nabídky, které předpokládají výhodné podmínky odchylující se od těch, které jsou zveřejněny v katalozích, podléhají časovým omezením a dostupnosti v souladu s podmínkami, které stanovuje pořadatel, a ten má v této věci absolutní rozhodovací právo.
2.5 Cestovní kancelář/agentura, která vlastní řádné oprávnění, jedná jako zástupce zákazníka, a podle článku 8 legislativní vyhlášky č. 111/95, může zákazníkovi vydat kopii smlouvy pouze po obdržení potvrzení od pořadatele, jak je uvedeno v předchozím odstavci.
2.6 V případě jedné rezervace pro více než jednu osobu, která je v samotné rezervaci uvedena, se rozumí, že osoba, která rezervaci provádí, zaručuje, že je oprávněna zastupovat všechny uvedené osoby, a že v jakémkoliv případě zaručuje, že všechny smluvní závazky budou dodrženy ostatními osobami uvedenými v rezervaci.
2.7 Rezervace nezletilými osobami nebudou přijaty. Podle předchozího odstavce 2.6, rezervace pro nezletilé osoby musí být provedeny jejich zákonnými zástupci, opatrovníky nebo jinými dospělými osobami, které mají potřebná oprávnění, a budou přijaty pouze tehdy, pokud budou nezletilé osoby cestovat v doprovodu další dospělé osoby, která přebere veškerou odpovědnost za uvedenou nezletilou osobu.
2.8 Jelikož lodě nejsou vybaveny pro asistenci během těhotenství nebo porodu, nemohou být přijaty rezervace pro zákazníky, kteří budou předpokládaným dnem odjezdu ve 24. nebo vyšším týdnu těhotenství.
2.9 Děti, které nedosáhnou 6 měsíců věku do 1. dne plavby, se nemohou účastnit plavby. Minimální věk
pro plavby delší než 15 dnů (Afrika, Dálný Východ, Indický oceán a Unikátní plavby) je 12 měsíců.
2.10 Lodě mají omezené množství kajut přizpůsobených postiženým osobám a ne všechny části a vybavení lodí jsou zpřístupněny postiženým osobám a/nebo specificky vybaveny k tomu, aby takovýmto osobám poskytly patřičnou pohostinnost. Z tohoto důvodu budou rezervace pro postižené osoby přijímány s ohledem na tato omezení, a pokud bude nutno, mohou požadovat přítomnost doprovázející/pečující osoby, která bude schopna postižené osobě asistovat. Pořadatel se nezavazuje k tomu, aby na lodi nebo na pevnině připravoval alternativní programy pro postižené osoby, a ani nemá žádnou odpovědnost za jakékoliv překážky nebo obtíže těchto osob při využívání služeb a aktivit zájezdu.
2.11 Každý zákazník má v momentě uzavírání smlouvy povinnost informovat pořadatele o jakýchkoliv možných nemocech anebo tělesných nebo duševních nezpůsobilostí, které by mohly vyžadovat jakékoli speciální druhy péče nebo asistence. Nebudou přijímány žádné rezervace pro zákazníky, kteří jsou v takovém fyzickém nebo duševním stavu, že by se kvůli tomu stala jejich účast na okružní plavbě neuskutečnitelnou nebo nebezpečnou pro ně samotné nebo ostatní, nebo kteří vyžadují způsoby péče nebo asistence, které není možno na palubě lodi zajistit.
2.12 Podrobnosti týkající se okružní plavby, které nejsou uvedeny ve smluvní dokumentaci, v katalozích,
na webové stránce Costa Crociere nebo v dalších komunikačních prostředcích, budou v souladu s ustanoveními legislativní vyhlášky č. 111/95 dodány zákazníkovi včas před započetím cesty.
2.13 Pořadatel si vyhrazuje právo se od těchto všeobecných podmínek odchýlit s ohledem na zvláštní kategorie smluv (např. pro skupiny nebo incentivu), pro které budou platné speciálně určené podmínky.

3. Platba
3.1 V okamžiku uzavírání smlouvy musí být zaplacena záloha ve výši ceny uvedené v katalogu, a v žádném případě ne méně než 15% celkové ceny zájezdu včetně DPH, pokud je DPH aplikovatelné. Doplatek ceny musí být zaplacen nejméně 30 dnů před odjezdem. V případě smluv uzavíraných v kratší době než 30 dnů před odjezdem musí být úhrada zájezdu provedena v plné výši jednorázovou platbou.
3.2 Důsledkem nezaplacení dlužné částky výše zmíněných plateb v určených termínech bude zrušení smlouvy v souladu se smluvní klauzulí o urychleném řešení, kterým je vyřešení takovéto situace zákonným vyrovnáním všech následných škod způsobených pořadateli.
3.3 Lodní lístek/cestovní dokument, který opravňuje zákazníka vstoupit na palubu lodi, bude doručen zákazníkovi po zaplacení doplatku celkové ceny.
3.4 Platby provedené prostřednictvím cestovní kanceláře/agentury budou považovány za přijaté pouze tehdy, až budou fakticky doručeny pořadateli.

4. Ceny
4.1 Ceny zahrnují služby výslovně uvedené v katalogu a v cestovní smlouvě podepsané zákazníkem.
Ceny uvedené v katalogu nezahrnují: a) servisní poplatky za hotelové služby – hradí se na lodi na konci plavby, žádné další servisní poplatky pro personál nejsou požadovány, b) přístavní poplatky – hradí se jednorázově, výše se mění dle trasy plavby a počtu dnů trvání plavby.
4.2 V katalogu jsou uvedeny minimální ceny označené jako „Pronto“ ceny (zvýhodněná cena za včasnou rezervaci) a maximální ceny označené jako katalogové ceny „Cruise only“. Pro každou okružní plavbu bude k dispozici omezené množství kajut pro prodej za minimální cenu. Pokud již byly tyto kajuty rezervovány, zbytek kajut může být nabídnut k prodeji za ceny vyšší než je cena minimální, což bude oznámeno v okamžiku přijetí rezervačního požadavku. V žádném případě nebudou tyto ceny vyšší než maximální ceny uvedené
v katalogu, které jsou označené jako katalogové ceny (vyjma ustanovení uvedených v odstavci č. 4.3)
4.3 Ceny uvedené v katalogu mohou být změněny do 20 dnů před určeným dnem odjezdu, a to jako následek zvýšení výdajů platných oproti datu vydání programu zájezdu (i) za leteckou přepravu, (ii) za náklady na pohonné hmoty pro pohon lodi, (iii) za cla a daně za služby obsažené v zájezdu, jako jsou např. poplatky
za nalodění, vylodění nebo kotvení v přístavech nebo přistání na letištích. Změna ceny zájezdu se bude rovnat
(i) celému zvýšení nákladů za přepravu tak, jak je účtováno pořadateli leteckým přepravcem, (iii) celému množství zvýšení cel a daní.
V případě (ii) pokud dojde ke zvýšení ceny paliva o méně než 10%, cena plavby nebude zvýšena. Při zvýšení ceny paliva o 10% bude cena plavby navýšena o 3% (vyjma letů, transferů, poplatků a jakýchkoliv dalších příplatků), při zvýšení ceny paliva o více než 10% cena plavby vzroste úměrně, od 3% počínaje.
4.4 Ceny musí být chápány jako ceny za osobu. Nicméně, pokud je zákazník pouze jediným cestujícím v kajutě v důsledku odstoupení od smlouvy nebo zrušení ostatními cestujícími v kajutě, pak bude aplikován doplatek
za samostatnou kajutu.

5. Změny ze strany pořadatele
5.1 Zákazník bude neprodleně informován, pokud bude pořadatel nucen před odjezdem provést jakékoli podstatné změny v rozhodujících částech smlouvy, včetně ceny. S tímto ohledem bude zvýšení ceny považováno za podstatné, pokud bude vyšší než 10%, a jakákoli změna bude považována za podstatnou, pokud bude ovlivňovat zásadní faktory okružní plavby jako celku. Například se za podstatné nepovažují následující odchylky (i) změna leteckého přepravce, letových řádů a plánů cesty za předpokladu, že data odletů a příletů zůstanou nezměněna, a že nalodění a vylodění je proveditelné v přepokládaných dnech a časech okružní plavby;
(ii) výměna lodi, jak je uvedeno níže v odstavci 5.4; (iii) změny trasy plavby, jak je uvedeno níže v odstavci 5.5;
(iv) přidělení jiné kajuty, jak je uvedeno níže v odstavci 12; (v) změna v hotelovém ubytování za předpokladu, že hotel je stejné kategorie; (vi) změna programu kulturních představení a jiných forem zábavy na palubě lodi.
5.2 Zákazník, který obdrží oznámení o zásadní změně nebo o zvýšení ceny o více než 10% bude mít právo k odstoupení od smlouvy bez nutnosti platit stornovací poplatky, nebo přijmout změny, které se stanou součástí smlouvy s přesnou specifikací změn a dopadu těchto změn na cenu. Zákazník musí písemně informovat pořadatele o jeho rozhodnutí přes svoji cestovní kancelář/agenturu) do 2 pracovních dnů od oznámení o změně, jinak bude zmíněná změna považována za přijatou.
5.3 Pokud není pořadatel po odjezdu schopen dodat podstatnou součást služeb stanovených ve smlouvě
(z důvodů jiných, než zaviněných samotným zákazníkem), připraví náhradní řešení, které bude slučitelné s technickými a bezpečnostními požadavky okružní plavby, a to bez jakéhokoliv cenového doplatku ze strany zákazníka. Pokud jsou náhradní služby výrazně nižších hodnot než původní, bude zákazník odškodněn s ohledem na rozdíly v hodnotě. Pokud nebude možné náhradní řešení, anebo pokud bude řešení pořadatele zákazníkem odmítnuto z pádných, opodstatněných a prokázaných důvodů, pořadatel obstará, a to bez doplatků ze strany zákazníka, způsob dopravy rovnocenný původně předpokládanému do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na kterém se bude možno dohodnout, a to pouze, pokud je toto řešení objektivně nezbytné za daných okolností. Pořadatel odškodní zákazníka za nevyužité služby, s odečtením nákladů v jakémkoli případě vynaložených pořadatelem.
5.4 Pokud je to z technických nebo provozních důvodů nebo z důvodu bezpečnosti lodi nutné, je třeba vzít
na vědomí, že pořadatel má právo nahradit plánovanou loď jinou lodí, která má obdobné parametry.
5.5 Pořadatel a stejně tak kapitán lodi mají právo změnit trasu okružní plavby z důvodů nepředvídatelných a nekontrolovatelných okolností nebo z důvodů bezpečnosti lodi a plavby.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka
6.1 Zákazník může odstoupit od smlouvy, aniž by platil stornovací poplatky, pouze pokud bude informován
o podstatných změnách tak, jak je uvedeno v předešlém odstavci 5.1. V tomto případě, pokud zákazník odstoupí od smlouvy, bude mít právo buď na přijetí jiného zájezdu, nebo na náhradu ceny, kterou již v době odstoupení zaplatil. Zájezd, který se zákazník rozhodne přijmout, musí mít stejnou nebo vyšší hodnotu (ale bez cenových doplatků) než ten, který měl v úmyslu čerpat. Pokud pořadatel není schopen nabídnout zájezd stejné nebo vyšší hodnoty, bude mít zákazník právo na proplacení rozdílu.
6.2 Zákazník, který odstoupí od smlouvy z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v předešlém odstavci tohoto bodu, bude muset zaplatit níže uvedené storno poplatky:
storno poplatek 30 Euro na osobu, pokud ohlásí odstoupení do 45 dnů do odjezdu;
15% z ceny zájezdu, pokud ohlásí odstoupení 44 až 41 dní do odjezdu;
30% z ceny zájezdu, pokud ohlásí odstoupení 40 až 28 dní do odjezdu;
50% z ceny zájezdu, pokud ohlásí odstoupení 27 až 14 dní do odjezdu;
80% z ceny zájezdu, pokud ohlásí odstoupení 13 až 2 dny do odjezdu;
100% ceny zájezdu, pokud ohlásí odstoupení 1 den do odjezdu nebo v den odjezdu.
Zákazník, který odstoupí během 1 dne před odjezdem, nebo který se nedostaví k odjezdu, nebo který
z jakéhokoli důvodu přeruší zájezd po jeho započetí, nemá právo na žádnou náhradu a musí zaplatit plnou cenu.

6.3 V případě zrušení, na které se vztahuje pojistka, musí být ohlášení pořadateli provedeno ve stejném čase jako ohlášení pojišťovně. Případné rozdíly mezi platbami mezi částkami, které dluží zákazník dle předešlého odstavce 6.2, a těmi, které budou zaplaceny pojišťovnou, budou hrazeny zákazníkem.

7. Náhrady
7.1 Zákazník, který objektivně nemůže čerpat zájezd, může být nahrazen jinou osobou, a to vždy
za předpokladu, že: a) pořadatel je informován písemně do 4 pracovních dnů před stanoveným odjezdem a zároveň mu jsou dodány všechny údaje o náhradní osobě; b) neexistují žádné zabraňující okolnosti s ohledem
na cestovní pas, víza, lékařská potvrzení, hotelové ubytování, přepravní služby a další okolnosti, které by znemožňovaly využití zájezdu náhradní osobou stejným způsobem, jakým měl být tento využit odstupujícím zákazníkem;
c) osoba nahrazující odstupujícího zákazníka zaplatí pořadateli jakoukoli částku spojenou s náklady na tuto náhradu.
7.2 V takovémto případě zaplatí zákazník pouze poplatek 30 Euro na osobu za administrativní náklady. Také bude společně s náhradní osobou odpovědný za zaplacení dlužné částky z ceny, a také za zaplacení částky uvedené pod písmenem c) předchozího odstavce 7.1.
7.3 Cestovní dokument je přenosný pouze v případě náhrady dle smlouvy a v souladu s předchozími odstavci.
7.4 Na právo náhrady zákazníka dle předchozích odstavců se vztahují výjimky a omezení stanovené
v předpisech, zvláště s odkazem na bezpečnostní předpisy vztahující se na jednotlivé služby tvořící část zájezdu.
7.5 Náhrada z jakýchkoli jiných důvodů než z důvodu objektivní nemožnosti zákazníka čerpat zájezd, anebo náhrada, o které byl pořadatel informován po lhůtě uvedené v odstavci 7.1, se bude rovnat odstoupení zákazníka od smlouvy a ze strany náhradní osoby bude nutná nová rezervace s tím, že odstupující zákazník musí zaplatit storno poplatky uvedené v odstavci 6.2, a že náhradní zákazník bude muset zaplatit celou cenu.

8. Neplnění
8.1 Pokud pořadatel před odjezdem z jakéhokoliv důvodu, kromě důvodů připsatelných zákazníkovi samotnému, informuje zákazníka o zrušení zájezdu, který je předmětem smlouvy, potom musí pořadatel v rámci možností nabídnout zákazníkovi náhradní zájezd. Zákazník má tímto právo buď na využití náhradního zájezdu, anebo být odškodněn dle ustanovení v následujících odstavcích. Náhradní zájezd nabízený pořadatelem musí mít stejnou hodnotu jako ten zrušený; pokud není pořadatel schopen nabídnout náhradní zájezd stejné hodnoty, zákazník má právo na náhradu rozdílu ceny.
8.2 Pořadatel, který zájezd zruší podle článku 1469, čísla 5 Italského občanského zákoníku, zaplatí zákazníkovi dvojnásobek sumy, kterou zákazník pořadateli zaplatil, s výjimkou případů nepředvídatelných a nekontrolovatelných okolností nebo nedostatku minimálního počtu účastníků, a také v případech, kdy zákazník nepřijme náhradní zájezd nabídnutý pořadatelem. V žádném případě nebude vrácená částka větší než dvojnásobek částky, kterou zákazník dluží dle ustanovení v odstavci 6.2 v den vrácení částky.
8.3. Ve výše zmíněných případech nepředvídatelných a nekontrolovatelných okolností nebo nedostatku minimálního počtu účastníků, a také v případech, kdy zákazník nepřijme náhradní zájezd nabídnutý pořadatelem, získává zákazník právo k navrácení částky, kterou skutečně zaplatil.

9. Povinnosti zákazníka
9.1 Zákazník musí vlastnit cestovní pas nebo jiný platný dokument pro všechny země zahrnuté do plánu cesty v závislosti na jeho státní občanství, a také turistická víza, povolení k pobytu a lékařská osvědčení, která by mohla být eventuálně vyžadována. Pokud není stanoveno jinak, informace, které jsou s tímto ohledem uvedeny v katalogu, se vztahují na zákazníky se státním občanstvím země, ve které je katalog vydáván.
9.2 Zákazník se také musí chovat tak, aby neohrožoval bezpečnost nebo nerušil klid a požitek z okružní plavby ostatních zákazníků, musí dodržovat všeobecná pravidla opatrnosti a pozornosti, dodržovat všechny instrukce vydané pořadatelem, a také dodržovat administrativní a zákonná opatření a ustanovení týkající se cesty.
9.3 Zákazník nesmí bez písemného souhlasu pořadatele na palubu lodi brát obchodní zboží, živá zvířata, zbraně, střelivo, výbušniny, nebo hořlavé, toxické nebo nebezpečné látky.
9.4 Zákazník bude odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou pořadateli z důvodu neplnění výše uvedených závazků. Zákazník bude zejména odpovědný za škody způsobené lodi nebo jejímu nábytku a vybavení, za škody způsobené ostatním zákazníkům a třetím stranám, a také za všechny postihy, pokuty a náklady vyúčtované pořadateli v důsledku chování zákazníka přístavem, celním úřadem, zdravotním zařízením nebo jinou organizací jakékoli země, která je zahrnutá v okružní plavbě.
9.5 Zákazník poskytne pořadateli všechny dokumenty, informace a další materiály, které vlastní, a které by mohly být nezbytné k jednání v jeho zastoupení, dle posledního odstavce bodu č. 12 těchto všeobecných podmínek, s ohledem na třetí strany odpovědné za jakékoli škody utrpěné klientem. Klient bude zodpovědný pořadateli v případě jakéhokoli porušení tohoto práva jednat v jeho zastoupení.
9.6 Zákazník musí dodat pořadateli všechny informace potřebné k tomu, aby pořadatel mohl naplnit závazky týkající se bezpečnosti, a především závazky uvedené v nařízení č. 98/41/EC a ve ministerském výnosu ze 13.10.1999.

10. Pravomoci Kapitána
10.1 Kapitán lodi má plná práva postupovat bez pilota, odtahovat ostatní lodě a pomáhat jim za jakýchkoliv okolností, odklonit se od normální trasy, vplout do jakéhokoli přístavu a přepravit zákazníka a jeho zavazadla
na jinou loď v průběhu cesty.
10.2 Zákazník podléhá disciplinární pravomoci kapitána lodi s ohledem na bezpečnost lodi a bezpečnost plavby. Pokud není podle kapitánova názoru zákazník schopen z jakéhokoli důvodu pokračovat v cestě, nebo ohrožuje zdraví a bezpečnost lodi, její posádky nebo dalších zákazníků, anebo pokud chování zákazníka ohrožuje požitek z okružní plavby ostatních zákazníků, má kapitán výhradní pravomoc, v závislosti na jednotlivých případech,
a) zabránit zákazníkovi nastoupit na loď, b) vylodit zákazníka v kterémkoliv přístavu během cesty, c) zabránit zákazníkovi vystoupit na pevninu během cesty, d) odmítnout zákazníkovi přístup do určitých částí lodi nebo zakázat zákazníkovi účastnit se určitých činností na lodi.
Podobná opatření mohou být automaticky uskutečněna v mezích pravomocí stanovených zákonem nebo smlouvou, leteckými přepravci nebo jinými poskytovateli služeb, a pořadatel nebude s ohledem na takovéto případy nijak odpovědný.
10.3 Pořadatel a kapitán lodi mají výhradní právo vykonat jakékoli nařízení, které vydá vláda nebo orgán jakéhokoli státu, nebo které budou vydány subjekty, které jednají nebo deklarují, že jednají jménem a se svolením vlády nebo orgánu státu, nebo které budou vydány jakýmikoli jinými subjekty, které na základě pojištění lodi proti riziku války mají právo takováto nařízení nebo instrukce vydávat. Žádná opatření nebo vynechání provedená pořadatelem nebo kapitánem lodi při výkonu těchto nařízení nebo instrukcí, nebo v důsledku takovýchto nařízení nebo instrukcí, nebudou považována za neplnění smlouvy. Vylodění zákazníků a zavazadel v souladu s takovými nařízeními nebo instrukcemi zbavuje pořadatele jakékoli odpovědnosti
za pokračování v cestě nebo za dopravu zákazníků zpět do jejich země.

11. Záruky a zadržení
Pořadatel má právo zadržet zavazadla nebo další majetek zákazníků a použít jej jako zástavu za zaplacení jakýchkoli dlužných částek ze strany zákazníka za zboží a služby pořízené na lodi.

12. Ubytování na lodi nebo v hotelech
12.1 Pořadatel má právo přidělit zákazníkovi jinou kajutu, než která mu byla původně přidělena za předpokladu, že bude stejné kategorie.
12.2 Pokud je ubytování v hotelu zahrnuto v zájezdu a pokud neexistuje oficiální klasifikace hotelu, bude přiděleno hotelové ubytování přiměřeně stejné hodnoty podle klasifikačního systému používaného v Itálii.

13. Odpovědnost pořadatele
13.1 Pořadatel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou zákazníkovi úplným nebo částečným neplněním služeb smluvně ujednaných, ať již jsou tyto služby poskytovány pořadatelem nebo třetí stranou poskytující služby. Pořadatel nebude považován za zodpovědného, jestliže je škoda způsobena jednáním zákazníka (včetně jakéhokoli podněcování vycházejícího od zákazníka během poskytování turistických služeb), nebo třetí stranou, která nebyla zapojena do poskytování služeb dle podmínek této smlouvy, nepředvídatelnými nebo nekontrolovatelnými okolnostmi nebo jakýmikoli dalšími okolnostmi, které pořadatel nemohl předvídat nebo nebyl schopen vyřešit při řádném profesionálním jednání.
13.2 Všechna zproštění, omezení odpovědnosti, oprávnění a námitky, které mohou být uplatněny pořadatelem dle této smlouvy, jsou také rozšířeny na všechny subjekty, které jsou (nebo za ně mohou být považovány) zaměstnanci pořadatele nebo jeho asistenti, zástupci, subdodavatelé nebo poradci pořadatele jakéhokoli typu nebo z jakéhokoli důvodu, a také pojišťovny pořadatele.
13.3 Pořadatel není odpovědný vůči zákazníkovi za neplnění ze strany cestovní kanceláře/agentury nebo dalších zprostředkovatelů zahrnutých v ustanoveních smlouvy.
13.4 Pokud pořadatel zaplatil zákazníkovi odškodné, pak pořadatel přebírá práva zákazníka a oprávnění přijmout opatření vůči odpovědným třetím stranám.

14. Omezení odškodnění
14.1 V žádném případě nesmí být odškodnění dlužné pořadatelem větší než kompenzace náhrad škod a jejich omezení předepsané italskou a mezinárodní legislativou, které se vztahují na výkony spojené s neplněním, kterým byla škoda způsobena. Pokud neexistují specifické zákony a usnesení vztahující se na uvedené plnění, nebo pokud tyto zákony a usnesení nepředpokládají omezení úhrad odškodnění, potom budou aplikována omezení stanovená článkem č. 13.2 Bruselské dohody z 23.4.1970 (CCV).
14.2 Pokud je pořadatel zároveň vlastník, operátor nebo nájemce lodi použité na okružní plavbu, musí být pevně dodržovány aplikace zákonů a usnesení vztahujících se na omezení dluhu dle článku č. 275 a následně Plavebního zákona (Shipping Code) a nebo řídící se Bruselskou dohodou z 10.10.1957 nebo Londýnskou dohodou z 19.11.1976 v pozdějším znění.15. Výlety
15.1 Výlety podléhají všeobecným smluvním podmínkám místních provozovatelů, kteří poskytují příslušné služby, a příslušným národním zákonům a usnesením.
15.2 Ceny a trasy výletů publikovaných v katalogu mají čistě oznamovací charakter a mohou podléhat změnám. Časové řády a trasy výletů mohou podléhat změnám jak v souvislosti s vnějšími okolnostmi (jako např. počasí, stávky, zpoždění dopravy, atd.), tak změnám v souvislosti s provozními potřebami poskytovatelů služeb.
15.3 V případě zrušení výletu z technických důvodů, nebo z důvodů nepředvídatelných a nekontrolovatelných okolností nebo nedostatku minimálního počtu účastníků, lodní společnost Costa Crociere zákazníky odškodní v hodnotě, která je poskytnuta místním provozovatelem.
15.4 Pokud není stanoveno jinak, na výletech jsou používána vozidla, která nejsou specificky uzpůsobena postiženým osobám.
15.5 Pro určité typy výletů mohou být aplikovány speciální podmínky, požadavky nebo nařízení (např. použití dopravního prostředku řízeného samotným zákazníkem).

16. Letecká přeprava
16.1 Vystavením letenky a dalších dokumentů pro leteckou přepravu ze strany leteckého přepravce na jméno zákazníka, a přijetím téhož ze strany zákazníka, se uzavírá smlouva o letecké přepravě mezi zákazníkem a leteckým dopravcem.
16.2 Co se týče letecké přepravy, lodní společnost Costa Crociere nemůže být považována za leteckou společnost nebo organizaci osvojující si úlohu letecké společnosti, protože takovou pozici zastává výhradně uvedený letecký dopravce (a/nebo jejich zástupci) a provádí tyto aktivity se všemi spojenými riziky a odpovědnostmi, které nemůžou být z tohoto důvodu spojovány s lodní společností Costa Crociere jakýmkoli způsobem, a to ani nepřímo nebo zprostředkovatelsky.
Práva zákazníka na základě smlouvy o letecké přepravě a zákony a usnesení vztahující se ke smlouvě o letecké přepravě (Montrealská dohoda z 28.5.1999, EU nařízení č. 889/2002, vnitrostátní zákony), včetně práva
na odškodnění v případě úmrtí osoby nebo v případě zranění osoby, musí být proto uplatňována zákazníkem vůči leteckému dopravci. Závazky leteckého dopravce jsou výlučně ty, které jsou stanoveny v EU nařízení č. 785/2004.
16.3 Pokud není platná letenka přiložená k dokumentaci dodané zákazníkovi společností Costa Crociere, pak musí být tato vyžádána přímo od leteckého dopravce, který zaručuje její existenci, její držení z pouze logistických důvodů, její soulad s příslušnými zákony a usneseními, její okamžitou a bezpodmínečnou dispozici zákazníkovi na své vlastní náklady a na svou vlastní zodpovědnost, přičemž společnosti Costa Crociere byly tyto záruky také potvrzeny.
16.4 Závazky stanovené EU nařízením č. 261/2004 jsou výlučně závazky leteckého dopravce, tak, jak je uvedeno ve zmíněném nařízení, a v této souvislosti žádná odpovědnost nespadá na společnost Costa Crociere, ať už v tom ohledu, že je pořadatelem, nebo v ohledu jiném.
Proto musí zákazníci adresovat jakékoli eventuální nároky vycházející z výše zmíněného nařízení č. 261/2004 provozujícímu leteckému přepravci.
Při využívání práva vůči provozujícímu leteckému přepravci, které vychází z nařízení č. 261/2004, musí zákazníci dodržovat ochranná kritéria tak, jak jen to je možné ve prospěch zájezdu v jeho úplnosti, a nesmí poškozovat práva pořadatele a výhradní práva dle této smlouvy a dle zákonů a usnesení aplikovatelných na tuto smlouvu.
16.5 Společně s dokumentací dodanou zákazníkům předá společnost Costa Crociere zákazníkům písemné sdělení letového řádu, a to za jediným účelem - připomenout zákazníkům letové informace. Toto zahrnutí uvedeného letového řádu a/nebo připomínek nebo jiných informací o letové přepravě, právních předpisech a smluvních usneseních letového řádu do dokumentace dodávané společností Costa Crociere zákazníkům má tedy pouze informační charakter.
16.6 Použití tištěného materiálu, obchodních značek, log anebo jakýchkoli jiných prvků v dokumentaci zmíněné v předešlém odstavci č. 16.5, které odkazují na společnost Costa Crociere, je pouze pro potřeby tisku a nemůže být bráno jako mlčky a/nebo částečně pozměňující a/nebo negující jiná ustanovení tohoto odstavce.

17. Lodní lékař
17.1 Lodní lékař pomáhá zákazníkům jako samostatný odborník, a ne jako zaměstnanec pořadatele. Podstoupení péče a využití služeb lodního lékaře je tedy dobrovolné a zákazník musí zaplatit příslušné poplatky.
17.2 Rozhodnutí lodního lékaře vztahující se na způsobilost zákazníka se nalodit a/nebo pokračovat v okružní plavbě jsou závazná a bezesporná.

18. Úschova cenností
Na palubě lodi je zákazníkům k dispozici trezor. Pořadatel nemá žádnou odpovědnost za hotovost, dokumenty, cenné papíry, klenoty a jiné hodnotné předměty, které nejsou uschovány v trezoru.

19. Závaznost asistence
Pořadatelovy závazky pomáhat zákazníkům jsou omezeny na pečlivé provádění činností ustanovených
ve smlouvě, a na závazky stanovené zákonem.

20. Stížnosti a obvinění
Jakékoliv stížnosti ohledně organizace nebo průběhu okružní plavby musí zákazník dodat písemně ve formě stížnosti době vzniku události, nebo, pokud to z nějakého důvodu není možné, do 10 dnů od data předpokládaného návratu. Pořadatel prověří všechny stížnosti urychleně a v dobré víře, a provede všechna možná opatření v mezích možností, aby docílil rychlé, spravedlivé a přijatelné vyrovnání.

21. Pojistné krytí nákladů na asistenci, lékařskou pomoc a zavazadla
21.1 V okamžiku přijetí zájezdu může zákazník využít pojištění, které mu bude předloženo spolu s cestovní smlouvou, a zaplatit pojistné v plné výši. Pokud nemá v úmyslu využít tuto pojistku, musí potvrdit pořadateli, že má sjednanou jinou pojistku, která pokryje stejná rizika, za stejných podmínek a se stejným maximálním pojistným plněním.
21.2 Pojistná smlouva je stanovena přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou, a všechny závazky a povinnosti vztahující se k pojistce jsou tedy výhradně na straně zákazníka.

22. Záruční fond
Vláda ustanovila Národní záruční fond, na který se zákazníci mohou podle článku č. 21, legislativního předpisu č. 111/95, obrátit v případě platební neschopnosti nebo bankrotu pořadatele, a to za účelem následujících potřeb: a) náhrada zaplacené ceny; b) navrácení zákazníků do vlasti v případě cestování do zahraničí. Fond také musí poskytnout okamžité finanční zdroje v případě nuceného návratu turistů ze zemí mimo EU do vlasti z důvodu nouze, která je nebo není zaviněna pořadatelem. Metody intervence Fondu jsou uzákoněny předpisem předsedy vlády podle článku č. 21, legislativního předpisu č. 111/95.

23. Jurisdikce
Jakýkoli rozpor, který může nastat podle této smlouvy bude výhradně v jurisdikci Janovského právního soudu (Law Court of Genova).

Důvěrný charakter osobních údajů

"Chceme poskytovat našim zákazníkům určité informace na shromažďování a využívání osobních údajů požadovaných v okamžiku rezervace. Osobní údaje jsou shromažďovány cestovní kanceláří, která zajišťuje zákazníkovi rezervaci. Podle podmínek legislativního nařízení 196/2003, cestovní kancelář je povinna předat tuto informaci (článek 13), a -pokud je to nutné- získat k tomu souhlas zákazníka (článek 23). Costa Crociere, jakožto společnost odpovědná za zpracování dat, je informována cestovní kanceláří o podrobnostech totožnosti zákazníka, které jsou nezbytné pro splnění závazků vyplývajících ze smlouvy a veškerých právních závazků a ustanovení v případě zahraniční cesty. Toto oznámení nevyžaduje souhlas zákazníka, protože je to nutné
s ohledem na poskytování požadovaných služeb ze strany zákazníka v souladu s podmínkami smlouvy.

V případě potřeby, s ohledem na plnění povinností vyplývajících z dohody podepsané zákazníkem nebo v
souladu s právní povinností, mohou být údaje o zákazníkovi předány osobám, společnostem, sdružením nebo
profesním sdružením, které poskytují lodní společnosti Costa Crociere služby a pomoc, z nichž některé mohou být umístěny v zahraničí, jakož i sesterským společnostem, a těm, které patří do stejné skupiny jako Costa Crociere, a to jak v Itálii, tak i v zahraničí.
Shromažďování a zpracování osobních údajů se uskutečňuje elektronicky a pomocí trvalých záznamů, a bude v každém případě probíhat v souladu s podmínkami legislativního nařízení 196/2003. Výše uvedené se rovněž vztahuje na požadované informace s ohledem na splnění bezpečnostních opatření.

Zákazník může uplatnit svá práva v souladu s podmínkami uvedenými v článku 7 legislativního nařízení 196/2003 buď prostřednictvím cestovní kanceláře, nebo se může obrátit na Oddělení marketingu, Costa Crociere, Via XII Ottobre 2, 16121 Janov ".
Pojistka č. 239443166, vystavená s GENERALI S.p.A.
Okružní plavby. Costa Magica Plavby na výletních lodích - Středomoří,Karibik, Severní Evropa, Arabský poloostrov.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one